Oznámení o ochraně osobních údajů

Pro Diagnostika Praha – Libeň (dále jen „provozovatel“) provozuje klinické centrum DISCARE jehož prostřednictvím poskytuje radiologické služby v České republice. Provozuje diagnostické centrum s modalitami, jako jsou magnetická rezonance MR a Skiagrafie RTG.

Pro zabezpečení komunikace se svými klienty, a hlavně pro objednávání klientů na vyšetření využívá své webové sídlo. Prostřednictvím webového sídla provozovatel poskytuje základní informace o své činnosti.

Poskytované služby na stránce provozovatele vyžadují zpracování osobních údajů. Níže vás informujeme o zpracovávání vašich osobních údajů, které získáváme prostřednictvím komunikačního kanálu webové stránky provozovatele, včetně použití cookie.

Provozovatel zpracovává informace pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

 

1. Kdo je zodpovědný na zpracování vašich osobních údajů na tomto webovém sídle?

DISCARE CZ a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
078 86 454

oou@prodiagnostika.cz

 

2. Kontaktní údaje zodpovědné osoby
dpo@prodiagnostic.sk

 

3. Na jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Využíváme funkcionalitu naší webové stránky na sbírání osobních údajů v kontextu aktivit provozovatele v rámci objednávání klientů na vyšetření prostřednictvím žádanek na vyšetření.

 1. MR Žádanka na vyšetření https://www.prodiagnostika.cz/data/att/105.pdf
 2. Žádanka na vyšetření https://www.prodiagnostika.cz/zadanka/
 3. RTG Žádanka na vyšetření https://www.prodiagnostika.cz/data/att/106.pdf
 4. https://www.eradiologie.cz/doctor/registration/ v sekci pro lékaře při registraci
 5. https://www.eradiologie.cz/, v sekci pro pacienty

 

Tyto zpracovatelské činnosti jsou zohledněny v Informaci o účelech zpracování osobních údajů, právním základě, lhůtách uchovávání a příjemcích provozovatele.

 

4. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Prostřednictvím žádanek na vyšetření na našem webovém sídle sbíráme:

 1. Žádanka na MR a RTG vyšetření
 • Pacient: jméno, příjmení, ulice, číslo, PSČ, město, stát, telefon, rodné číslo, pojišťovna
 • Lékař: titul před jménem, jméno, příjmení, kód lékaře, kód pracoviště,
 • Specifikace vyšetření
 • Kód diagnózy
 1. V sekci registrace poskytovatel zdravotní péče do eRadiologie.cz
 • Lékař: titul před jménem, jméno, příjmení, kód lékaře, kód pracoviště,
 1. V sekci pro ověření identity pacienta na webportálu eRadiologie.cz
 • Rodné číslo

Využití služby cookie:

Můžeme vyžadovat zapnutí souborů cookie ve vašem zařízení. Používáme cookie, abychom byli informováni, když navštívíte naše webové stránky, zvýšili jejich interakci pro vás, obohatili své zkušenosti a co nejlépe Vám přizpůsobili jejich obsah.

Tato webová stránka vyžívá Základní soubory Cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám poskytli služby dostupné prostřednictvím našich webových stránek a využili některé z jejich funkcí. Protože tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné k doručení webových stránek, nemůžete je odmítnout bez toho, aby ovlivnily fungování našich stránek.


5. Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

 1. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 2. zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jakož i dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.

 

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Žádanky na vyšetření se archivují 10 let.

 

7. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít pověření zaměstnanci provozovatele.

 

8. Budou vaše osobní údaje přenášeny do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Vaše osobní údaje nebudou předmětem přenosu do třetích zemí.

 

9. Zahrnuje zpracování vašich osobních údajů provozovatelem automatizované individuální rozhodování nebo profilování?

Zpracování vašich osobních údajů nezahrnuje automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

10. Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Dotčená osoba má právo od provozovatele požadovat:

 • vydání potvrzení, zda jsou nebo nejsou její osobní údaje zpracovávány provozovatelem, jakož i přístup k jejím osobním údajům a dalším informacím,
 • opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů, které se jí týkají,
 • vymazání (tzv. zapomenutí) osobních údajů, které se jí týkají, pokud je splněn jeden z důvodů uvedený v čl. 17 nařízení, například pokud:
  • už je provozovatel nepotřebuje,
  • je provozovatel zpracovává nezákonně,
 • omezení zpracování osobních údajů, která se jí týkají, pokud je splněn jeden z případů uvedený v čl.18 nařízení.

 

11. Jsou vaše osobní údaje sdíleny se sociálními médii?

Ne, vaše osobní údaje nejsou sdíleny se sociálními médii.

 

12. Jak je zajištěna bezpečnost naší stránky?

Chráníme vaše údaje při přenosu mezi vaším prohlížečem a naší stránkou používáním SSL certifikátu.

 

13. Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty?

Za určitých zákonných podmínek můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit třetím stranám (např. orgánům činným v trestním řízení), pokud je to nezbytné a přiměřené vzhledem ke specifickým a zákonem určeným účelům.

 1. ostatní poskytovatelé zdravotních služeb v rámci rozšiřující či navazující zdravotní péče, např. externí laboratoře či osoby, které si u nás vyžádaly Vaše vyšetření,
 2. veřejné instituce, zejm. zdravotní pojišťovny,
 3. zpracovatelé na základě smlouvy s námi v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. společnosti, které spravují systémy vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, osoby, zajišťující ukládání či archivaci dat a jiné,
 4. orgány veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

 

14. Máte právo podat stížnost orgánu dozoru čili Úřadu

Kontaktní adresa dozorčího orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

posta@uoou.cz
+420 234 665 111
https://www.uoou.cz

Dotčená osoba, která se domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jejích osobních údajů nebo došlo ke zneužití jejích osobních údajů, může u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně, osobně ústní formou do zápisu, elektronickými prostředky, přičemž musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem, telegraficky nebo telefaxem, který je však třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do 3 dnů.

Předmětný návrh musí ve smyslu ustanovení zákona o ochraně osobních údajů obsahovat:

jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovatele, označení toho, proti komu návrh směřuje; název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo trvalý pobyt, případně právní formu a identifikační číslo, předmět návrhu s označením, která práva se podle tvrzení navrhovatele při zpracovávání osobních údajů porušila.

 

15. Jak si můžete svá práva uplatnit?

Pokud chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů z naší strany, můžete pro zjednodušení vzájemné komunikace při návštěvě našeho zařízení požádat personál na recepci o předání „Žádosti o přístup k předmětu REC 4.2“. V žádosti jsou již zohledněny údaje, které bychom po Vás pro vyřízení žádosti mohli požadovat. Po vyplnění žádosti na recepci ověříme Vaši totožnost a žádost převezmeme.
Po převzetí žádosti Vás budeme informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V některých případech nejsme povinni žádosti vyhovět, zejména bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
K dispozici pro zodpovězení Vašich dotazů je Vám také náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše
.